U tvrtki Radenska d.o.o. svjesni smo da je u suvremenom društvu pravo na privatnost jedno od najvažnijih ljudskih prava pa se ova politika zaštite osobnih podataka odnosi na obradu (upotrebu) bilo kojih osobnih podataka koju provodimo ili koja se provodi u naše ime. Budući da neizmjerno cijenimo svoje klijente, razumijemo njihovu zabrinutost za privatnost te tako odgovorno postupamo s njihovim osobnim podatcima. U cijelosti poštujemo obveze zakonite, poštene i transparentne obrade osobnih podataka. Isto tako, odgovarajućim mjerama zaštite neovlaštenim osobama onemogućujemo pristup osobnim podatcima, poštujemo njihovu povjerljivost i cjelovitost te u svakom trenutku obrade sprječavamo njihov gubitak, odnosno slučajno uništenje. 

O nama kao voditelju obrade osobnih podataka

Pruženi osobni podatci obrađuju se u tvrtki Radenska, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., sa sjedištem na adresi Boračeva 37, SI-9252 Radenci, matični broj: 5056152000 i ID za PDV: SI81280483, telefonski broj: +386 2 520 20 20, adresa elektroničke pošte: [email protected] (u daljnjem tekstu: Radenska ili voditelj obrade).

Obrada osobnih podataka neophodna je za našu djelatnost. Bez pružanja osobnih podataka i njihove obrade ne bismo Vam mogli pružati svoje usluge, sklapati ugovore s Vama ili ispunjavati obveze i dužnosti koje proizlaze iz tog ugovora. Kada se obrada podataka temelji na Vašoj privoli, pružanje iste nećemo primoravati ili uvjetovati prijetnjama odbijanja ili prekidanjem ugovornog odnosa, niti ćemo ograničavati pružanje usluga ili prodaju robe ili izvršavanje drugih dužnosti koje se od nas očekuju.

S Vašim osobnim podatcima postupat ćemo u skladu s opće primjenjivim i pravno obvezujućim propisima koji su na snazi u Republici Sloveniji i na razini Europske unije, a nastojat ćemo spriječiti neopravdano postupanje s njima i njihovu zlouporabu. Zaštita osobnih podataka, zaštita privatnosti i prava svakog pojedinca jesu među temeljnim vrijednostima koje zaposlenici u našoj tvrtki strogo poštuju.

Naši zaposlenici potpuno su svjesni vrijednosti i osjetljivosti osobnih podataka s kojima dolaze u kontakt i s kojima postupaju, ali i razine štete koja bi mogla proizaći iz curenja, uništavanja ili izmjene tih podataka te što bi to značilo za svakog pojedinog vlasnika podataka, dakle za Vas.

Tvrtka Radenska i svaki zaposlenik u tvrtki koji se susreće s Vašim osobnim podatcima osobno se obvezuju čuvati povjerljivost, dostupnost i očuvanost osobnih podataka s kojima dolaze u kontakt, bez obzira na to predviđa li se tako pravnim aktom ili ne. Osobne podatke s kojima naši zaposlenici dolaze u kontakt, odnosno koje upotrebljavaju u određene svrhe, nikad neće objaviti, nikome ih neće neopravdano proslijediti te ih neće mijenjati ili uništavati, a upotrebljavat će ih samo u kontekstu svojeg rada. Kako bi naši zaposlenici spriječili neželjeno prosljeđivanje, uništavanje ili izmjenu osobnih podataka s kojima dolaze u kontakt, odnosno koje upotrebljavaju u svojem radu, redovito se osposobljavaju i usavršavaju na prikladan način.

Svaki zaposlenik ulaže znatan napor kako bi spriječio možebitno curenje, uništavanje ili izmjenu osobnih podataka s kojima dolazi u kontakt, odnosno koje upotrebljava u svojem radu. To podrazumijeva poštovanje mjera o zaštiti povjerljivih informacija i osobnih podataka, zaštitu osobnih podataka u obliku dokumentacije, nadgledanje svojeg okruženja i prijavljivanje svih neuobičajenih postupaka na računalnoj opremi, postupaka svojih kolega i trećih osoba bez odgode.

Tvrtka Radenska i svi zaposlenici nastoje što je moguće više osigurati poštenu i transparentnu obradu osobnih podataka, stoga se primjenjuju procesi koje tvrtka stalno unaprjeđuje kako bi svaka osoba uvijek mogla ponuditi odgovor na bilo koje pitanje povezano s njezinim osobnim podatcima i načinom njihove obrade.

Tvrtka Radenska i s tom namjerom odabrani zaposlenik nastoje što je moguće više osigurati poštovanje prava ispitanika, stoga se u tu svrhu ne primjenjuju samo odgovarajuće tehnologije već i odgovarajući postupci.

Koje osobne podatke obrađujemo i u koje svrhe?

Osobne podatke koje nam pružate i koje obrađujemo upotrebljavamo u točno određene svrhe, kao što su sklapanje ugovora i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz ugovora, komuniciranje s Vama u pogledu pružanja naših proizvoda, provođenje nagradnih igara, obavještavanje o odlukama skupštine, ispunjavanje zakonodavnih obveza, poticanje organiziranja projekata u obliku donacija naših pića, ostvarivanje bilo kakvih pravnih zahtjeva i rješavanje sporova, odabir kandidata na raspisane natječaje za radna mjesta, marketinško komuniciranje (slanje elektroničke pošte) itd., što bez osobnih podataka ne bi bilo moguće. Ponajprije je riječ o sljedećim osobnim podatcima:

 • osnovnim kontaktnim podatcima (ime, prezime, adresa, telefonski broj, adresa elektroničke pošte)
 • podatcima koji su nam potrebni za izvršavanje ugovora i isporuku kupljene robe (predmet kupnje, cijena, adresa za isporuku, vrijeme isporuke, način plaćanja, datum plaćanja, podatci o reklamacijama, podatci o izdanom računu, naziv banke i broj bankovnog računa itd.)
 • podatcima koji su nam potrebni za izvršavanje drugih ugovora (ime, prezime, adresa, porezni broj)
 • podatcima o upotrebi naših internetskih stranica (klikovi na poveznice, utrošeno vrijeme) i podatci povezani s odgovorima na naše elektroničke poruke (je li poruka otvorena, na koje poveznice ste kliknuli)
 • životopisu ili fotografiji dodatno uz podatke o odabranim kandidatima za zapošljavanje
 • podatcima za potrebe dodjeljivanja nagrada iz provedenih nagradnih igara te za obračun poreza na dohodak povezanog s nagradom, za provedbu odluke skupštine (osim osnovnih kontaktnih podataka, porezni broj te prema potrebi broj bankovnog računa).
   

Na temelju koje pravne osnove obrađujemo Vaše osobne podatke?

Navedene osobne podatke koje nam pružate obrađujemo na temelju najmanje jedne u nastavku navedene pravne osnove:

 • Sklapanje ili izvršavanje ugovora
  • nabava i prodaja robe, fakturiranje, međusobna komunikacija, naručivanje robe
  • u mjeri u kojoj je to potrebno radi sklapanja ugovora, tijekom pregovaranja, po primitku ponude ili upita pojedinaca ili u svrhe pribavljanja ponud.
 • Ispunjavanje zakonskih obveza
  • dužnost predviđena slovenskim zakonodavstvom ili zakonodavstvom EU-a – Zakon o računovodstvu, Zakon o radu, Zakon o socijalnoj zaštiti, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o priređivanju igara na sreću, Obligacijski zakonik itd
  • izdavanje računa za kupljenu robu
  • pružanje osobnih podataka ispitanika državnim organima ili drugim voditeljima obrade radi ispunjavanja svojih ili njihovih zakonskih obveza ili nadležnosti
 • Legitimni interes
  • zaštita imovine (sustavima kamera), pružanje unutar naše tvrtke/organizacije u administrativne svrhe
  • u svrhu smanjivanja rizika od povrede sigurnosti naše internetske stranice (osiguravanje sigurnosti informacija, smanjivanje rizika od neovlaštenog pristupa važnim poslovnim informacijama, osobnim podatcima i informacijskom sustavu)
 • Privola
  • ako ste za obradu svojih osobnih podataka dali privolu, i to za određenu svrhu obrade, zadržavate pravo na povlačenje dane privole
 • Životno važni interes
  • ako je obrada neophodna radi zaštite životno važnih interesa ispitanika ili drugih fizičkih osoba
    

Kome prenosimo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke niti prenosimo trećim osobama niti im omogućujemo da se s njima upoznaju (izvan tvrtke Radenska), osim onim osobama koje su s nama sklopile pisani ugovor kojim se provode određeni zadatci povezani s obradom podataka te su dužni poštovati zakonodavstvo o obradi i zaštiti osobnih podataka (tzv. ugovorni izvršitelji obrade). Ugovorni izvršitelji obrade kojima prenosimo osobne podatke jesu:

 • autori i održavatelji računalnih aplikacija, internetskih stranica i usluga informiranja,
 • programeri i pružatelji programskih rješenja,
 • izvršitelji obrade koje tvrtka Radenska angažira za pružanje usluga potrebnih za izvršavanje ugovora,
 • prijevoznici koji robu isporučuju na adrese kupaca,
 • tvrtke za marketing, istraživanje i analiziranje,
 • vanjske marketinške agencije i organizatori događaja i
 • zastupnici tvrtke Radenska u sklapanju i izvršavanju ugovora, uključujući naplatu potraživanja i eventualne sudske postupke.

Ugovorni izvršitelji obrade mogu obrađivati osobne podatke samo u okviru naših uputa i nije im dopušteno obrađivati ih u vlastite svrhe. Oni i njihovi zaposlenici obvezni su štititi povjerljivost Vaših osobnih podataka.

Ugovorni izvršitelji obrade ne iznose osobne podatke u treće zemlje (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU-a i Island, Norvešku i Lihtenštajn).

Prijenos Vaših osobnih podataka u treće zemlje

Neke organizacije, odnosno tvrtke kojima kao našim izvršiteljima obrade otkrivamo Vaše osobne podatke imaju sjedište izvan Europske unije, tj. u zemljama u kojima se možda ne primjenjuju zakoni koji štite pravo na zaštitu osobnih podataka u jednakoj mjeri kao u Europskoj uniji, odnosno Sloveniji. U slučaju prijenosa Vaših osobnih podataka u treće zemlje (izvan EU-a i EGP-a) osigurat ćemo poduzimanje i provođenje svih odgovarajućih mjera za osiguravanje zaštite osobnih podataka te temeljnih prava i slobode pojedinaca u skladu s važećim nacionalnim propisima i propisima EU-a i ovom Politikom zaštite privatnosti primjenjivanjem predviđenih mehanizama, poput obvezujućih korporativnih pravila, standardnih ugovornih klauzula itd.

Koliko dugo pohranjujemo Vaše osobne podatke?

Osobne podatke obrađujemo do ispunjavanja svrhe, odnosno u okviru roka zastare za obveze koje mogu proizlaziti iz obrade tih osobnih podataka, a posebno kada je obrada osobnih podataka potrebna u kontekstu sklapanja ili izvršavanja ugovora, osim u slučajevima kada je rok za čuvanje osobnih podataka propisan zakonom. U potonjim slučajevima tvrtka Radenska podatke čuva u skladu sa zakonskom odredbom.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše privole čuvamo trajno, odnosno do Vašeg povlačenja privole.

Podatke o izdanim računima čuvamo 10 godina od izdavanja.

Podatke potrebne za međusobno sklapanje i izvršavanje ugovora čuvamo pet godina od izvršenja ugovora (isporuka robe).

Po isteku roka za čuvanje osobne podatke učinkovito brišemo ili učinimo anonimnima, što znači da ih obrađujemo na način da niti ih je više s Vama moguće povezati niti ih Vama pripisati.

Obrada kolačića, praćenje IP adresa i druga sredstva tehnološkog nadzora

Za više detalja pogledajte politiku o kolačićima na našoj internetskoj stranici na poveznici: www.radenska.hr/politika-kolacica

Dobrovoljno pružanje podataka i posljedice nepružanja

Pružanje je osobnih podataka dobrovoljno. Niste nam dužni pružati svoje osobne podatke, ali ako ih ne pružite, nećete moći primiti određene usluge ili sklopiti ugovor s nama. Pri svakom pribavljanju osobnih podataka obavijestit ćemo Vas o kojim je podatcima riječ, a koji, ako ih ne pružite, dovode do spomenutih posljedica.

Vaša prava

Tvrtka Radenska zagovara načela propisana Uredbom br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i spremna je potpuno sudjelovati u ostvarivanju Vaših prava.

Imate sljedeća prava povezana s Vašim osobnim podatcima:

 • od nas u bilo kojem trenutku možete zatražiti:
  • potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke
  • pristup osobnim podatcima i sljedeće informacije: svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podatci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primatelje u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, predviđeno razdoblje u kojem će osobni podatci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterije upotrijebljene za utvrđivanje tog razdoblja, postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila i informacije o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za Vas
  • jednu (besplatnu) kopiju osobnih podataka u formatu koji određujete sami (ako je zahtjev podnesen elektroničkim putem za komunikaciju, a ne tražite drugačije, kopiju ćete primiti u elektroničkom formatu), dok za tražene dodatne kopije možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju troškova
  • ispravak netočnih osobnih podataka
  • ograničavanje obrade kada:
   • osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
   • obrada je nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe
   • više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
  • brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav) pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti navedeni u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a osobito ako povučete privolu za obradu osobnih podataka
  • ispis osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu s pravom prijenosa tih podataka na drugog voditelja obrade bez našeg ometanja
  • prestanak upotrebe osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, što uključuje izradu profila
  • da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka
 • pravo na podnošenje pritužbe Povjereniku za informacije ako prema Vašem mišljenju obrada Vaših podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

Postupak ostvarivanja prava

Zahtjeve koji se odnose na ostvarivanje prava povezanih s osobnim podatcima u pisanom obliku uputite na adresu elektroničke pošte: [email protected] ili poštom na adresu: Radenska d.o.o., Boračeva 37, SI-9252 Radenci s naznakom: „GDPRˮ.

U svrhe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava povezanih s osobnim podatcima, od Vas ćemo možda zatražiti dodatne podatke, a odbiti postupiti možemo samo ako dokažemo da Vas ne možemo pouzdano identificirati.

Na Vaš zahtjev, na temelju kojeg ostvarujete svoja prava povezana s osobnim podatcima, moramo odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva.

Ispitanik može dane privole za obradu osobnih podataka povući u bilo kojem trenutku, i to trajno ili privremeno, u cijelosti ili djelomično, na temelju pisanog zahtjeva upućenog na adresu: Radenska d.o.o., Boračeva 37, SI-9252 Radenci s naznakom: „GDPRˮ ili to može učiniti upućivanjem povlačenja na adresu elektroničke pošte: [email protected]. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Zaštita osobnih podataka

U tvrtki Radenska štitimo Vaše osobne podatke putem sustava upravljanja sigurnošću koji se temelji na analizi rizika s osobnim podatcima te osiguravamo kontinuirano procjenjivanje stanja sigurnosti i rizika, pri čemu prilagođavamo svoje sigurnosne planove kako bismo spriječili ugrožavanje Vaših osobnih podataka. Također osiguravamo da se primjenjuju odgovarajući postupci i tehnologije za zaštitu informacija, osiguravajući fizičku i administrativnu sigurnost s pomoću organizacijskih i tehničkih sredstava. Ovdje zbog razumljivih razloga ne spominjemo te postupke i mehanizme.

Radenska d.o.o.
Boračeva 37
SI-9252 Radenci